Regulamin sklepu

przez Patrycja Galinska

§1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.kawaiwyprawa.pl/sklep prowadzony jest przez Patrycję Galińska Woolloongabba, QLD 4102 Australia, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta i/lub w celu złożenia Zamówienia.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Konto – konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Kupującego 
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu,
Produkt –dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin,
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.kawaiwyprawa.com/sklep
Sprzedawca, Usługodawca – Patrycja Galińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Patrycja Galinska, ABN:17235792700 w Woolloongabba, QLD, Australia
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów elektronicznych oraz fizycznych dostępnych w Sklepie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz dokonania zakupu potrzebne jest poniższe: 
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. przeglądarka plików .pdf, 
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 2. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami pochodzą od Sprzedawcy
 3. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 5. Adres e-mail Sprzedawcy: kawaiwyprawa@gmail.com
  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email podanego w niniejszym paragrafie.
  Sprzedawca zastrzega sobie 30 dni roboczych na odpowiedź.
 6. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży produktów fizycznych, elektronicznych oraz usług.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 5 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie. 

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności.

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

W przypadku produktów fizycznych: a)przesyłka pocztowa b) przesyłka kurierska.
W przypadku produktów elektronicznych, produkty dostarczane są drogą elektroniczną (email).

Klient może skorzystać z następujących metod płatności: a)Płatność elektorniczna Przelewy24
b) Płatność elektroniczna Stripe.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie pobrania Produktów.

§7. Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną: kawaiwyprawa@gmail.com).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy oraz reklamacji. Ze względu na charakterystykę produktów wirtualnych, kupujący składając zamówienie zgadza się na brak możliwości odstąpienia od umowy oraz zwrotu zakupionego produktu.

§8. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt i Materiał wolny od wad.
  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może: żądać wymiany produktu na wolny od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 §9. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Kupujący, którzy posiadają Konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mail) przypisany do Konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.03.2022 r.

Ten blog wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Akceptuj

Verified by MonsterInsights